Năng lượng bề mặt là gì? Ảnh hưởng đến khả năng liên kết vật liệu như thế nào