Nón bảo hộ lao động 3M chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế